Skip to main content

旋转数组

题意

给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。

进阶:

尽可能想出更多的解决方案,至少有三种不同的方法可以解决这个问题。 你可以使用空间复杂度为 O(1) 的 原地 算法解决这个问题吗?

  • 示例 1:

输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]

解释:
向右旋转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右旋转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右旋转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]

  • 示例 2:

输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2
输出:[3,99,-1,-100]

解释:
向右旋转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右旋转 2 步: [3,99,-1,-100]

提示:

1 <= nums.length <= 2 * 104
-231 <= nums[i] <= 231 - 1
0 <= k <= 105

解法

一、一般的解法

第一步:先用栈存储要翻转的数字
第二步:将栈中的元素依次取出,添加到nums的头部,同时,删除末尾对应的数字

不过,这个解法,超出了leetcode的时间限制。

/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} k
* @return {void} Do not return anything, modify nums in-place instead.
*/
var rotate = function(nums, k) {
let n = nums.length;
k = k % n;

const stack = [];
let i = n - k;

while(i < n){
stack.unshift(nums[i]);
i++;
}

for(let j = 0; j < stack.length; j++){
nums.pop();
nums.unshift(stack[j]);
}

return nums;
};

二、翻转数组

如图所示,分为三步即可。
第一步:整个数组翻转
第二、三步:依赖k,分别对[0 ~ k - 1][k ~ n - 1]进行翻转

/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} k
* @return {void} Do not return anything, modify nums in-place instead.
*/
var rotate = function(nums, k) {
let n = nums.length;
k = k % n;
reverse(nums, 0, n - 1);
reverse(nums, 0, k - 1);
reverse(nums, k, n - 1);

return nums;

function reverse(nums, start, end){
while(start < end){
[nums[start], nums[end]] = [nums[end], nums[start]];
start++;
end--;
}
}
};

三、使用辅助数组

依据准则:下标index 的数,对应的新位置是 (index + k ) % n
所以,求解分为两步。
第一步:遍历原数组,将每个数字按新位置,存入辅助数组
第二步:遍历辅助数组,存储到原数组

/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} k
* @return {void} Do not return anything, modify nums in-place instead.
*/
var rotate = function(nums, k) {
let n = nums.length;
k = k % n;

const result = [];

let i = 0;
while(i < n){
result[(i+k)%n] = nums[i++];
}

let j = 0;
while(j < n){
nums[j] = result[j++]
}
};