Skip to main content

无重复字符的最长子串

题意

给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。

  • 示例 1:

输入: s = "abcabcbb"
输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。

  • 示例 2:

输入: s = "bbbbb"
输出: 1

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。

  • 示例 3:

输入: s = "pwwkew"
输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。

  • 示例 4:

输入: s = ""
输出: 0

  提示:

0 <= s.length <= 5 * 104
s 由英文字母、数字、符号和空格组成

解法

通过调整滑动窗口,并记录滑动窗口的长度值,来得到结果。
像吞吃蛇一样,这里对应的变量是stack。
符合条件的数字,则吞入,身体变长。
当遇到不符合条件的数字,则将身体内部相同数字的部分排出,再吞入。

/**
* @param {string} s
* @return {number}
*/
var lengthOfLongestSubstring = function(s) {
if(s.length <= 1){
return s.length;
}
var stack = [];
var max = 0;

for(var i = 0; i < s.length; i++){
var code = s[i];
if(!stack.includes(code)){
stack.push(code);
}else{
stack = stack.slice(stack.indexOf(code)+1);
stack.push(code);
}
max = Math.max(stack.length, max);
}
return max;
};

更优的写法

/**
* @param {string} s
* @return {number}
*/
var lengthOfLongestSubstring = function(s) {
let stack = [];
let result = 0;
let index = 0;
const len = s.length;
while(index < len){
const seekIndex = stack.indexOf(s[index]);
if(seekIndex !== -1){
stack = stack.slice(seekIndex+1);
}

stack.push(s[index]);
result = Math.max(result, stack.length);
index++;
}
return result;
};