Skip to main content

山峰数组的顶部

题意

符合下列属性的数组 arr 称为 山峰数组(山脉数组) :

arr.length >= 3 存在 i(0 < i < arr.length - 1)使得: arr[0] < arr[1] < ... arr[i-1] < arr[i] arr[i] > arr[i+1] > ... > arr[arr.length - 1]

给定由整数组成的山峰数组 arr ,返回任何满足 arr[0] < arr[1] < ... arr[i - 1] < arr[i] > arr[i +1] > ... > arr[arr.length - 1] 的下标 i ,即山峰顶部。

  • 示例 1:

输入:arr = [0,1,0]
输出:1

  • 示例 2:

输入:arr = [1,3,5,4,2]
输出:2

  • 示例 3:

输入:arr = [0,10,5,2]
输出:1

  • 示例 4:

输入:arr = [3,4,5,1]
输出:2

  • 示例 5:

输入:arr = [24,69,100,99,79,78,67,36,26,19]
输出:2

提示:

3 <= arr.length <= 104
0 <= arr[i] <= 106
题目数据保证 arr 是一个山脉数组

进阶:很容易想到时间复杂度 O(n) 的解决方案,你可以设计一个 O(log(n)) 的解决方案吗?

解法

一、双指针

由于顶部在中间位置,所以数组两侧的数字,都是小于中间的数字。
只要逐步将左右指针往中间移动,就可以向山峰趋近。
当指针重合时,就是山峰。

/**
* @param {number[]} arr
* @return {number}
*/
var peakIndexInMountainArray = function (arr) {
let left = 0;
let right = arr.length - 1;

while (left < right) {
if (arr[left] < arr[right]) {
left++;
} else if (arr[left] > arr[right]) {
right--;
} else {
left++;
right--;
}
}

return left;
};

二、二分法

山峰值最高只有一个,所以可以用二分法缩小范围进行求解。

/**
* @param {number[]} arr
* @return {number}
*/
var peakIndexInMountainArray = function (arr) {
let left = 0;
let right = arr.length - 1;

while (left < right) {
let mid = left + Math.floor((right - left) / 2);
if (arr[mid] > arr[mid + 1]) {
// 山峰在左侧,则下标mid+1不符合,排除
right = mid;
} else if (arr[mid] < arr[mid + 1]) {
// 山峰在右侧,则下标mid不符合,排除
left = mid + 1;
} else {
left++;
right--;
}
}
return left;
};

来源:https://leetcode-cn.com/problems/B1IidL